Zaman aşımı defi ne demek?

Photo of author
Written By Emre Ajal

Salomon Magazine için yetkili medya hizmetleri ve marka geliştirme sağlayan özel yazardır.


Yukarda belirtildiği üzere, zaman aşımı def’i, alacaklının alacağını borçlunun rızasına aykırı olarak dava yoluyla isteyebilme hakkını ortadan kaldıran kişisel bir savunma sebebidir. İtirazlardan farklı olarak, diğer savunma sebeplerinde olduğu gibi mahkemece kendiliğinden gözetilmesi söz konusu değildir.

Zaman aşımı defi mi itiraz mı?

“Zamanaşımı” ile “hak düşürücü süre” arasında çok önemli farklar vardır. 1) Zamanaşımı bir “defi hakkı” vermesine karşılık, hak düşürücü süreler “itiraz” niteliğindedir.

Zaman aşımı kesin defi mi?

a) Zamanaşımı defi, niteliği yönünden karşı haklardan olup, kesin ve tam defiler arasında yer alır. Borçlu, mahkemede alacaklıya karşı bunu ileri sürerse, yargıç davayı reddeder.

Zamanaşımı defi ne demek hukuk?

I. GENEL OLARAK ZAMANAŞIMI DEF’İ 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda borcu sona erdiren haller başlığında düzenlenen “zamanaşımı”, bir alacağın hukuk düzeninde tayin edilen süre içinde hak sahibince ileri sürülmemesi durumunda hukuki himayeden yoksun bırakılması anlamına gelir.

Defi ne zaman ileri sürülür?

Defi hakkı, borçlunun, borçlanmış olduğu bir edimi, bir karşı hak ileri sürerek yerine getirmekten kaçınma hakkıdır. Bu hak, sahibi tarafından mahkeme dışındaki taleplerde, edimi yerine getirmemekle, aleyhine dava açılması halinde ise bunu mahkemede savunma olarak ileri sürerek kullanılır.

Zaman aşımı defi mi itiraz mı?

“Zamanaşımı” ile “hak düşürücü süre” arasında çok önemli farklar vardır. 1) Zamanaşımı bir “defi hakkı” vermesine karşılık, hak düşürücü süreler “itiraz” niteliğindedir.

Zaman aşımı kesin defi mi?

a) Zamanaşımı defi, niteliği yönünden karşı haklardan olup, kesin ve tam defiler arasında yer alır. Borçlu, mahkemede alacaklıya karşı bunu ileri sürerse, yargıç davayı reddeder.

Zamanaşımı defi ne demek hukuk?

I. GENEL OLARAK ZAMANAŞIMI DEF’İ 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda borcu sona erdiren haller başlığında düzenlenen “zamanaşımı”, bir alacağın hukuk düzeninde tayin edilen süre içinde hak sahibince ileri sürülmemesi durumunda hukuki himayeden yoksun bırakılması anlamına gelir.

5 yıl sonra dava düşer mi?

Zamanaşımı defi ne zamana kadar?

Bir başka anlatımla zamanaşımı itirazı, tüm maddi vakıalara ilişkin beyanlarda olduğu gibi, savunmanın değiştirilmesi yasağının başladığı ana kadar yapılabilecektir.

Zaman aşımı olursa ne olur?

Borçlar hukukunda zaman aşımı, borcun doğumundan sonra, belli bir sürenin geçmesi sonucunda borçluya borcu ödemekten kaçınma hakkı veren bir sebeptir. Örneğin, bir dava veya icra takibine maruz kalan borçlu, borcun zaman aşımına uğradığını ileri sürerek borcu ödemekten kaçınabilir.

Zaman aşımı kaç yıl sonra olur?

Zaman aşımı nasıl kesilir?

Zamanaşımı süresi dolmuşsa, zamanaşımının kesilmesi söz konusu olmaz. Zamanaşımını kesen sebepler BK m.133 ve 136’da (TBK m.154 ve 157’de) gösterilmiştir. Bu maddelere göre zamanaşımı: borçlunun bir fiili ile; alacaklının bir fiili ile; yargılama ve takibe ilişkin bir işlemle; yargıcın emir ve hükmüyle kesilebilir.

Defi ne demek?

Def’i, borçluya tanınmış, borçlanılan edimin ifasından özel bir sebeple kaçınma hakkıdır. Def’ilerin ortak özellikleri; alacak hakkı ve talep yetkisiyle bağlantılı olma, hak olma, sınırlı sayıda olmama, zamanaşımına uğramama ve maddî hukuka ilişkin bir savunma vasıtası olma şeklinde sıralanabilir.

Zaman aşımı borcu sona erdirir mi?

Davanın defi ne demek?

Defi hakkı, borçlunun, borçlanmış olduğu bir edimi, bir karşı hak ileri sürerek yerine getirmekten kaçınma hakkıdır. Bu hak, sahibi tarafından mahkeme dışındaki taleplerde, edimi yerine getirmemekle, aleyhine dava açılması halinde ise bunu mahkemede savunma olarak ileri sürerek kullanılır.

Takas DeFi mi itiraz mı?

Takas ve mahsup bir defidir. İleri sürülmedikçe kendiliğinden dikkate alınamaz. Takas, karşılık dava olarak ileri sürülebileceği gibi, defi olarak da ileri sürülebilir.

DeFi bir hak mıdır?

Defi ise bir haktır. Haliyle hak sahibi bu haktan vazgeçebilir, geri dönebilir. İtiraz, söz konusu hakkı inkar eden bir olgudur. İtiraz geçerliyse, itiraz edilen hak hukuk aleminde hiç varolmamış veya ortadan kalkmış olur.

Zamanaşımı itirazı takibi durdurur mu?

Zamanaşımı süresi geçmiş bir bonoya dayalı başlatılan icra takipleri nedeniyle borçlu/keşideciye gönderilen ödeme emrine karşı beş günlük süre içerisinde icra mahkemesinde zamanaşımı itirazında bulunulabilir. Borçlunun itirazı kabul edilirse, takibin iptaline değil durdurulmasına karar verilir.

Zamanaşımı itirazı ne zamana kadar ileri sürülebilir?

Zamanaşımı ilk itirazlardan olmadığı için, HMK 117/1 maddesi hükmü gereği cevap dilekçesinde yer alması zorunluluğu yoktur. Zamanaşımı itirazı, tüm maddi vakıalara ilişkin beyanlarda olduğu gibi, savunmanın değiştirilmesi yasağının başladığı ana kadar yapılabilir.

Zaman aşımı itirazı nereye yapılır?

İİK’nun 168/5. maddesi hükmü gereği borçlunun, alacağın zamanaşımına uğradığını, ödeme emri tebliği üzerine beş gün içinde icra mahkemesine bildirmesi gerekir.

Itiraz ve defi nedir?

İtiraz bir borcun doğmadığının veya sona erdiğinin ileri sürülmesidir. Def’i ise, borcun ifa edilmesini geçici veya sürekli olarak engelleyen bir haktır. Def’i borcu sona erdirmez, sadece ifayı engeller.

Zaman aşımı defi mi itiraz mı?

“Zamanaşımı” ile “hak düşürücü süre” arasında çok önemli farklar vardır. 1) Zamanaşımı bir “defi hakkı” vermesine karşılık, hak düşürücü süreler “itiraz” niteliğindedir.

Zaman aşımı kesin defi mi?

a) Zamanaşımı defi, niteliği yönünden karşı haklardan olup, kesin ve tam defiler arasında yer alır. Borçlu, mahkemede alacaklıya karşı bunu ileri sürerse, yargıç davayı reddeder.

Zamanaşımı defi ne demek hukuk?

I. GENEL OLARAK ZAMANAŞIMI DEF’İ 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda borcu sona erdiren haller başlığında düzenlenen “zamanaşımı”, bir alacağın hukuk düzeninde tayin edilen süre içinde hak sahibince ileri sürülmemesi durumunda hukuki himayeden yoksun bırakılması anlamına gelir.

Hangi suçlarda zaman aşımı yoktur?

TCK. m.68/3 uyarınca “Bu Kanunun İkinci Kitabının Dördüncü Kısmında yazılı yurt dışında işlenmiş suçlar dolayısıyla verilmiş ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis veya on yıldan fazla hapis cezalarında zamanaşımı uygulanmaz.”