Ödemezlik def i ne zaman ileri sürülür?

Photo of author
Written By Emre Ajal

Salomon Magazine için yetkili medya hizmetleri ve marka geliştirme sağlayan özel yazardır.


Ödemezlik def’inin hukuki dayanakları ile ilgili açıklamalardan da anlaşılacağı üzere adı geçen hak, ancak iki yanlı bir sözleşme bulunduğu, def’e mesnet teşkil eden karşı edim alacağının sona ermemiş olduğu ve tarafların ‘önce ifa borcu’ söz konusu olmadığı durumlarda ileri sürülebilir.

Ödeme defi her zaman ileri sürülebilir mi?

Ödeme itirazı yargılamanın her aşamasında ileri sürülebilir. Kural olarak, yargılama aşamasında sunulmayan deliller, temyiz veya karar düzeltme aşamasında sunulamazlar.

Ödemezlik defi nasıl kullanılır?

Ödemezlik Def’inin Kullanılması: İfa, bir dava açılmadan talep edilirse ödemezlik def’i ifayı talep edene yöneltilecek bir beyanla kullanılabilir. Ödemezlik def’inin kullanılması ile alacaklının talebi def’i kullanılabileceği andan itibaren haksızlaşmış olur. Ödemezlik def’ini hakim re’sen dikkate alamaz.

Ödemezlik def i ne demek?

Türk Borçlar Kanunu’nun 97. maddesinde yer verilen düzenleme uyarınca taraflara karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde karşı edimin yerine getirilene kadar borçlunun edimin ifasından kaçınması ödemezlik defi olarak adlandırılır.

Defi kim ileri sürebilir?

Defi, bir hak olduğu için sadece hak sahibi tarafından ileri sürülebilir. Defi, niteliği itibariyle borçluya borcu ödemekten kaçınma olanağı veren bir hak olduğu için, her hak gibi bunu ileri sürme yetkisi de borçluya aittir. Yargıç, bu iradeye etkide bulunamaz; duruşma esnasında bu durumu borçluya hatırlatamaz.

Ödemezlik def i ne demek?

Türk Borçlar Kanunu’nun 97. maddesinde yer verilen düzenleme uyarınca taraflara karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde karşı edimin yerine getirilene kadar borçlunun edimin ifasından kaçınması ödemezlik defi olarak adlandırılır.

Defi kim ileri sürebilir?

Defi, bir hak olduğu için sadece hak sahibi tarafından ileri sürülebilir. Defi, niteliği itibariyle borçluya borcu ödemekten kaçınma olanağı veren bir hak olduğu için, her hak gibi bunu ileri sürme yetkisi de borçluya aittir. Yargıç, bu iradeye etkide bulunamaz; duruşma esnasında bu durumu borçluya hatırlatamaz.

Defi ne zaman ileri sürülür?

Defi hakkı, borçlunun, borçlanmış olduğu bir edimi, bir karşı hak ileri sürerek yerine getirmekten kaçınma hakkıdır. Bu hak, sahibi tarafından mahkeme dışındaki taleplerde, edimi yerine getirmemekle, aleyhine dava açılması halinde ise bunu mahkemede savunma olarak ileri sürerek kullanılır.

Zamanaşımı defi en geç ne zamana kadar ileri sürülebilir?

Hak düşürücü sürenin geçmesi durumunda ise, hak tamamen ortadan kalkar. Bu nedenle hak düşürücü süre içerisinde yapılmayan işlemler delil niteliğinde değerlendirilemez. Zamanaşımı def’i niteliğinde olup, ön inceleme aşamasının sonuna kadar ileri sürülebilir.

Islah ile takas DeFi ileri sürülebilir mi?

İlk itirazlar gibi davaya cevap süresi içinde ileri sürülmesi gerekmez. Ancak cevap süresinden sonra takas-mahsup definde bulunmak, savunmanın genişletilmesidir. Cevap dilekçesinin ıslahı ile takas mahsup definde bulunulması mümkün olup, bu talep harca da tabi değildir.

Geciktirici DeFi ne demek?

1.Kesin (Sürekli)-Erteleyici (Geciktirici) Defi İleri sürülmeleri halinde karşı taraf söz konusu hakkı kesin ve sürekli olarak kullanamaz hale gelir. Bu tür defilerin ileri sürülmesi borçluya, edimini kesin ve sürekli olarak yerine getirmeme fırsatı verir.

Mahsup DeFi mi itiraz mı?

Mahsupta, doğmuş bir alacaktan söz edilemeyeceği için mahsubun borcu sona erdiren bir neden olduğu da düşünülemez. Ayrıca, mahsup talebi hukuki niteliği itibariyle def’i olmayıp; itiraz niteliğinde olduğundan, savunmanın genişletilmesi yasağına tabi kabul edilmez.

Def ileri ne demek?

Def’i, borçluya tanınmış, borçlanılan edimin ifasından özel bir sebeple kaçınma hakkıdır. Def’ilerin ortak özellikleri; alacak hakkı ve talep yetkisiyle bağlantılı olma, hak olma, sınırlı sayıda olmama, zamanaşımına uğramama ve maddî hukuka ilişkin bir savunma vasıtası olma şeklinde sıralanabilir.

Ödemezlik DeFi Madde kaç?

Madde 96 – 818 sayılı Borçlar Kanununun 81 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının tek fıkradan oluşan 96 ncı maddesinde, ifada sıra düzenlenmektedir. Öğreti ve uygulamada maddenin, “ödemezlik def’i”ne ilişkin olduğu bilinmektedir.

Zaman aşımı DeFi ne demek?

I. GENEL OLARAK ZAMANAŞIMI DEF’İ 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda borcu sona erdiren haller başlığında düzenlenen “zamanaşımı”, bir alacağın hukuk düzeninde tayin edilen süre içinde hak sahibince ileri sürülmemesi durumunda hukuki himayeden yoksun bırakılması anlamına gelir.

Ehliyetsizlik DeFi midir?

Kambiyo senediyle taahhüt altına giren kişinin ehliyetsizliği, imzasının sahte olması, yetkisiz olarak temsil edilmesi veya taraflar arasında kambiyo sözleşmesinin bulunmaması halinde geçersizlik def’ileri söz konusu olur.

Zaman aşımı DeFi mi itiraz mı?

“Zamanaşımı” ile “hak düşürücü süre” arasında çok önemli farklar vardır. 1) Zamanaşımı bir “defi hakkı” vermesine karşılık, hak düşürücü süreler “itiraz” niteliğindedir.

DeFi Ethereum da mı?

DeFi’de, işlemdeki finansal kurumun yerini bir akıllı sözleşme alır. Akıllı sözleşme, para tutabilen ve belirli koşullara göre gönderebilen/geri ödeyebilen bir tür Ethereum hesabıdır. Kullanıma girdikten sonra hiç kimse bu akıllı sözleşmeyi değiştiremez: Her zaman programlandığı gibi çalışır.

Defi borcu sona erdirir mi?

Def’i borcu sona erdirmez, sadece ifayı engeller. Bir borcun eksik borç olduğunun ileri sürülmesi, borcun ifa edilmesini, dava açılmasını veya takip yapılmasını engeller. Borcu sona erdiren bir durum değildir. Bu sebeple eksik borcun ileri sürülmesi def’i olarak kabul edilmelidir.

Zaman aşımı defi ne demek?

I. GENEL OLARAK ZAMANAŞIMI DEF’İ 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda borcu sona erdiren haller başlığında düzenlenen “zamanaşımı”, bir alacağın hukuk düzeninde tayin edilen süre içinde hak sahibince ileri sürülmemesi durumunda hukuki himayeden yoksun bırakılması anlamına gelir.

Zamanaşımı defi ortak defi midir?

TBK ‘nın 155( BK. 134/1 ) maddesi gereğince müteselsil borçlulardan birine karşı kesilen zaman aşımı diğerleri yönünden de kesilmiş olur, ancak zamanaşımı defi müteselsil sorumlular için ortak savunma değildir. Zamanaşımı definden ancak defi ileri sürenler yararlanır.

Defi ne demek borçlar?

Def’i, borçluya tanınmış, borçlanılan edimin ifasından özel bir sebeple kaçınma hakkıdır. Def’ilerin ortak özellikleri; alacak hakkı ve talep yetkisiyle bağlantılı olma, hak olma, sınırlı sayıda olmama, zamanaşımına uğramama ve maddî hukuka ilişkin bir savunma vasıtası olma şeklinde sıralanabilir.

Ödemezlik def i ne demek?

Türk Borçlar Kanunu’nun 97. maddesinde yer verilen düzenleme uyarınca taraflara karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde karşı edimin yerine getirilene kadar borçlunun edimin ifasından kaçınması ödemezlik defi olarak adlandırılır.

Defi kim ileri sürebilir?

Defi, bir hak olduğu için sadece hak sahibi tarafından ileri sürülebilir. Defi, niteliği itibariyle borçluya borcu ödemekten kaçınma olanağı veren bir hak olduğu için, her hak gibi bunu ileri sürme yetkisi de borçluya aittir. Yargıç, bu iradeye etkide bulunamaz; duruşma esnasında bu durumu borçluya hatırlatamaz.

Takas DeFi mi itiraz mı?

Takas ve mahsup bir defidir. İleri sürülmedikçe kendiliğinden dikkate alınamaz. Takas, karşılık dava olarak ileri sürülebileceği gibi, defi olarak da ileri sürülebilir.

Ilk itirazlar ıslah yolu ile ileri sürülebilir mi?

Yetki İtirazı ve Tahkim İtirazı (İlk İtirazlar) Cevap Dilekçesinin Islahı Yoluyla İleri Sürülemez.