Defi resen dikkate alınır mı?

Photo of author
Written By Emre Ajal

Salomon Magazine için yetkili medya hizmetleri ve marka geliştirme sağlayan özel yazardır.


Defi resen dikkate alınır mı? Def’i hakkının yargılama dışında açıkça ileri sürülmesi gerekmez. Bununla birlikte, def’i hakkı yargılamada açıkça ileri sürülmedikçe hâkim tarafından re’sen dikkate alınamaz. İtiraz, hakkın doğumuna engel olan veya hakkı ortadan kaldıran olayların ileri sürülmesidir.

Itiraz resen dikkate alınır mı?

İtiraz bir olay olduğundan hakim tarafından re’sen dikkate alınır.

Geciktirici defi ne demek?

2) Geciktirici def’iler: Hak sahibinin hakkının kullanılmasını bir müddet için önlerler. Örneğin ödemezlik def’i. 3) Bağımsız def’iler: Başka bir hakka dayanmayan def’ilerdir. Bir ana hak yoktur, def’i hakkı kendiliğinden mevcuttur.

Defi hakkı nedir örnek?

Def’i, borçluya tanınmış, borçlanılan edimin ifasından özel bir sebeple kaçınma hakkıdır. Def’ilerin ortak özellikleri; alacak hakkı ve talep yetkisiyle bağlantılı olma, hak olma, sınırlı sayıda olmama, zamanaşımına uğramama ve maddî hukuka ilişkin bir savunma vasıtası olma şeklinde sıralanabilir.

Ödemezlik def i ne zaman ileri sürülür?

Ödemezlik def’inin hukuki dayanakları ile ilgili açıklamalardan da anlaşılacağı üzere adı geçen hak, ancak iki yanlı bir sözleşme bulunduğu, def’e mesnet teşkil eden karşı edim alacağının sona ermemiş olduğu ve tarafların ‘önce ifa borcu’ söz konusu olmadığı durumlarda ileri sürülebilir.

Itiraz resen dikkate alınır mı?

İtiraz bir olay olduğundan hakim tarafından re’sen dikkate alınır.

Defi hakkı nedir örnek?

Def’i, borçluya tanınmış, borçlanılan edimin ifasından özel bir sebeple kaçınma hakkıdır. Def’ilerin ortak özellikleri; alacak hakkı ve talep yetkisiyle bağlantılı olma, hak olma, sınırlı sayıda olmama, zamanaşımına uğramama ve maddî hukuka ilişkin bir savunma vasıtası olma şeklinde sıralanabilir.

Ödeme defi mi itiraz mı?

Eksik borç defi mi itiraz mı? Bir borcun eksik borç olduğunun ileri sürülmesi bir itiraz değil, def’idir. İtiraz bir borcun doğmadığının veya sona erdiğinin ileri sürülmesidir. Def’i ise, borcun ifa edilmesini geçici veya sürekli olarak engelleyen bir haktır.

Defi ilk itiraz mı?

Maddi hukuktan kaynaklanan bir def’i olan zamanaşımının yargılama esnasında ne zaman ileri sürülmesi gerektiği konusunda mevzuatta herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Usul hukuku savunması olarak zamanaşımı 6100 sayılı HMK’da ilk itirazlar arasında sayılmamıştır.

En kuvvetli geciktirici hangisi?

En iyi geciktiriciler arasında cialis, boss ve viagra gibi ürünleri saymak mümkündür.

Mahsup defi mi itiraz mı?

Mahsupta, doğmuş bir alacaktan söz edilemeyeceği için mahsubun borcu sona erdiren bir neden olduğu da düşünülemez. Ayrıca, mahsup talebi hukuki niteliği itibariyle def’i olmayıp; itiraz niteliğinde olduğundan, savunmanın genişletilmesi yasağına tabi kabul edilmez.

Sürekli defi hakkı nedir?

Defi hakkı borç ilişkisi taraflarından borçlu olan kişiye tanınmış bir hak olmaktadır. Bu hak borçlu kişiye borcunu ödeme konusunda bazı özel sebepler öne sürerek borcunun ödemesini yapmasından kaçınması hakkı olmaktadır.

Zamanaşımı DeFi mi itiraz mı?

“Zamanaşımı” ile “hak düşürücü süre” arasında çok önemli farklar vardır. 1) Zamanaşımı bir “defi hakkı” vermesine karşılık, hak düşürücü süreler “itiraz” niteliğindedir.

Ödeme DeFi her zaman ileri sürülebilir mi?

Ödeme itirazı yargılamanın her aşamasında ileri sürülebilir. Kural olarak, yargılama aşamasında sunulmayan deliller, temyiz veya karar düzeltme aşamasında sunulamazlar.

DeFi itiraz yolu nedir?

Somut Norm Denetimi, diğer adıyla “İtiraz Yolu – Defi Yolu”, yasama organınca vaz’ edilen kanunların ve kanun hükmünde kararnamelerin esas yönünden anayasaya aykırı olup olmadığının denetlenmesi amacıyla getirilmiş bir hukuki yoldur.

Defi savunması nedir?

Defi hakkı, borçlunun, borçlanmış olduğu bir edimi, bir karşı hak ileri sürerek yerine getirmekten kaçınma hakkıdır. Bu hak, sahibi tarafından mahkeme dışındaki taleplerde, edimi yerine getirmemekle, aleyhine dava açılması halinde ise bunu mahkemede savunma olarak ileri sürerek kullanılır.

Defi kim ileri sürebilir?

Defi, bir hak olduğu için sadece hak sahibi tarafından ileri sürülebilir. Defi, niteliği itibariyle borçluya borcu ödemekten kaçınma olanağı veren bir hak olduğu için, her hak gibi bunu ileri sürme yetkisi de borçluya aittir. Yargıç, bu iradeye etkide bulunamaz; duruşma esnasında bu durumu borçluya hatırlatamaz.

Kısmi defi nedir?

e-Tam def’iler, borçluya edimin tamamını ifa etmemek hak ve yetkisini veren def’iye tam def’i denir. Satımdan dönmek gibi. f-Kısmi def’i, borçluya edimin belli bir kısmını ifadan kaçınmak hak ve yetkisini veren def’idir ki buna da kısmi def’i denir.

Ilk itiraz resen dikkate alınır mı?

Mahkemenin re ‘sen ilk itirazları incelemesi beklenmemelidir çünkü ilk itirazlar konusunda tarafların ileri sürmesi gerekir.

Itiraz süresi geçince ne olur?

Gecikmiş itiraz üzerine icra mahkemesi yapacağı inceleme sonucunda borçlunun ileri sürdüğü mazeretin kabulüne veya reddine karar verecektir. Şayet mahkeme mazeretin kabulüne karar verirse, gecikmiş itirazla birlikte tıpkı süresinde yapılan itirazda olduğu gibi icra takibi durur.

Resen harekete geçme nedir?

Tasarruf ilkesinin istisnası, kendiliğinden (re’sen) harekete geçme ilkesidir. Kamu düzenine ilişkin konularda hakimin taraflarca bir talep olmadan, harekete geçebilmesini ve hüküm verebilmesini ifade eder. Hukuk muhakemesinde çekişmesiz yargıda esas olan kendiliğinden harekete geçme ilkesidir.

Itiraz her aşamada ileri sürülebilir mi?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun “yetki itirazının ileri sürülmesi” başlıklı 19`uncu maddesinde “yetkinin kesin olduğu davalarda, mahkeme yetkili olup olmadığını, davanın sonuna kadar kendiliğinden araştırmak zorundadır; taraflar da mahkemenin yetkisiz olduğunu her zaman ileri sürebilir.

Itiraz resen dikkate alınır mı?

İtiraz bir olay olduğundan hakim tarafından re’sen dikkate alınır.

Defi hakkı nedir örnek?

Def’i, borçluya tanınmış, borçlanılan edimin ifasından özel bir sebeple kaçınma hakkıdır. Def’ilerin ortak özellikleri; alacak hakkı ve talep yetkisiyle bağlantılı olma, hak olma, sınırlı sayıda olmama, zamanaşımına uğramama ve maddî hukuka ilişkin bir savunma vasıtası olma şeklinde sıralanabilir.

Defi borcu sona erdirir mi?

Def’i borcu sona erdirmez, sadece ifayı engeller. Bir borcun eksik borç olduğunun ileri sürülmesi, borcun ifa edilmesini, dava açılmasını veya takip yapılmasını engeller. Borcu sona erdiren bir durum değildir. Bu sebeple eksik borcun ileri sürülmesi def’i olarak kabul edilmelidir.

Kaç tl nin altına icra takibi yok?